13 Hexagram I-Ťing/Lidské společenství

15.09.2023
Markéta Jurištová

Dnes pokračuji v dialogu s Knihou proměn, jednou z nejstarších knih na světě. Jak už jsem psala v předchozím článku, pokládám každý pátek jednu stále stejnou otázku : "Co máme vědět v tomto čase, v této době ?" 

Protože se ptám v množném čísle, odpovědi knihy, nebo spíše rámec komunikace, je širší a zahrnuje i mé okolí, předpokládám, že tímto okolím je v prvé řadě celý národ jehož jsem součástí.

Zahájení rozpravy s Knihou v minulém článku bylo mým prvním pokusem zahrnutí tohoto širšího lidského rámce do komunikace s nevědomím. 52 Hexagram, který byl vytvořen, je výjimečný. Je jediný mezi "čistými hexagramy"(dva stejné trigramy), kde není zahrnut jeden ze čtyř silných atributů (mohutnost, pronikavost, zisk, vytrvání) a spokojí se s konstatováním : "Nestane se chyba". I proto je tento hexagram považován za taoistický (tao=nevědomí),  naplněný postojem starých mudrců-mistrů. Tento můj první "pokus" byl také učiněn jako prosba o svolení tento způsob komunikace s nevědomím použít. Pokud máte aspoň malé tušení s jak mocnou energií, která je pod povrchem vědomí, máme co do činění, asi se nedivíte, že určité svolení a respekt je více než třeba

Budiž tedy, nestane se chyba, když budu pravidelně žádat Knihu o konzultaci. 

Pokud se vám zdálo, že v minulém článku byla rada příliš obecná, nebo málo konkrétní, dnešní "vzkaz" vás rychle přesvědčí, že entita-energie pod povrchem hovoří sice v symbolech, ale velice jasně. Za což velice děkuji a vážím si toho.

Pro větší pochopení a srozumitelnost (která je už tak náročná), budu citovat více informací z překladu Knihy proměn a své případné komentáře budou psány kurzivou v závorkách za textem Knihy. Připomínám, že tento překlad je dílem Oldřicha Krále a velice doporučuji jej zakoupit, je výjimečný svou autenticitou.


Základní hexagram ze dne 15/9/2023

13= Lidské společenství= horní trigram: početí, nebe/dolní trigram: ulpění, oheň

Tento hexagram, podle komentářů mudrců, symbolizuje neobecněji platné východisko z "úpadku".

Obraz: Plameny stoupají k nebi. To je Symbol společenství lidí. Tak šlechetný člověk podle rodu rozlišuje věci.

Nebe směřuje vzhůru, také plameny směřují vzhůru, jdou tedy spolu, ač nejsou stejné povahy. To je základem jakéhokoliv harmonického společenství. Symbolem snášenlivosti je i vstřícné chování…toto v sobě zahrnuje důležitý aspekt chování harmonického společenství lidí a lidské vzájemnosti

Výrok: Uprostřed volné krajiny se ustaví Společenství lidí. Je dobré překročit velkou řeku. Je dobré , když je šlechetný člověk vytrvalý.

Společenství lidí se rodí ze společného zájmu lidí ve světě. Pouhý společný zájem by však nestačil. Je třeba vůdce, který je dost silný, aby dal tomuto společenství nezbytný řád a pořádek.

Výroky čar:

Společenství lidí v jediném klanu, úhona

Sobecký zájem se projevuje v tom, jak se někdo vyděluje a jak se přidává k mocnějším. Tak vznikají skupiny lidí, kteří si začnou osobovat zvláštní práva na úkor druhých. Toto je tendence, která je příčinou neblahých potíží. (Výrok této yinové čáry je naprosto konkrétní a přesný, k tomu lze dodat jen "amen")

Odlož zbraň do křoví a vystup na vysoký kopec. Tři roky se neprojevuj.

Všeobecná družnost se zvrhla ve stejně všeobecnou podezřívavost a nedůvěru. Nikdo nevěří nikomu, všichni se špehují navzájem. Společenství se rozpadá. Je třeba vyčkat. Zaujmout místo pozorovatele na delší dobu. (Výrok této yangové čáry mi přijde jako (bohužel) velice realistické hodnocení současné situace. Je třeba vůdčí osobnost, která bude mít dost síly, aby pomohla obnovit harmonii-rovnováhu)Protože při vytváření základního hexagramu se dvě čáry projevily jako silné (proto k nám hovořily svými výroky), máme k dispozici doplňkový hexagram ( který je podle mého názoru něco jako vzkazem- radou-informací z hlubší roviny kolektivního nevědomí).Doplňkový hexagram

10= Vykročení =horní trigram: početí, nebe/dolní trigram: radost, jezero

Obraz: Nahoře je nebe, jezero dole. Vykročení. Tak ušlechtilý člověk tím, že rozlišuje vysoké a nízké, upevňuje úmysly lidu.

Výrok: Vkročil na ohon tygra a tygr ho nekousl. Štěstí.

Slabší obstojí ve střetu se silnějším, najde-li k němu vhodný přístup, nedráždí-li jej, silnější jej bude brát s jistou velkomyslností. Vhodným chováním se dají úspěšně vyřešit i situace na první pohled beznadějné.Dnes opravdu není, díky jasnému poselství obou hexagramů i čar, co dodávat. Mohu jen zopakovat své poděkování za umožnění komunikace.

Jestli se mohu odvážit shrnout dnešní poselství do několika vět, zněly by takto.

Cestou z úpadku je vznik harmonického společenství lidí, které ale potřebuje dostatečně silného vůdce. Příčinnou neblahého stavu současné situace jsou skupiny lidí, kteří se oddělují od ostatních, osobují si zvláštní práva a podlézají mocným. Dalším problémem je vzájemná nedůvěra a podezřívavost mezi lidmi, proto změna nepřijde brzy. Buďte trpěliví, diplomatickým přístupem lze i z beznadějné situace vytěžit nějaké vítězství a očekávat příchod silné osobnosti, která je podmínkou vzniku a udržení harmonického lidského společenství.
Zdroj: "Kniha proměn",skvělý překlad knihy z originálu od Oldřicha Krále.