Kdo byla matka Leonarda da Vinci a jak vypadala? 

09.03.2023

Markéta Jurištová

Mohla by být Mona Lisa obrazem Leonardovy těhotné matky? Zní to neuvěřitelně, vždyť matka Leonarda, Caterine, byla v době malování obrazu již mrtvá, navíc jistě nebyla mladá, jako žena na obraze. Ale pokud vezmeme v úvahu dostupné informace, nezdá se tato teorie tak úplně nepravděpodobná. Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v Anchianu u Vinci a byl nemanželským synem notáře Sera Piera Fruosini da Vinci a jisté Cateriny.


Kdo vlastně byla Caterina?

Starší prameny uvádí, že byla prostá venkovanka, ale podle nejnovějších nálezů to byla zřejmě otrokyně z Blízkého východu. Badatelé se vesměs shodují, že byla přivezena z Konstantinopole (dnešní Istanbul), pravděpodobně prostřednictvím florentské kupecké rodiny Marchionni. Jméno Caterina se často dávalo otrokyním právě z této lokality. Skutečné jméno i národnost Leonardovy matky je stále zahaleno tajemstvím.

Podle badatele Dona Franca Bontempi byla Caterina židovka ruského původu (což byla u otroků z východu obvyklé). Přiblížení Leonardovy tvorby ke kultuře své matky vidí Bontempi mimo jiné i ve způsobu zobrazování svatého Jana Křtitele, který je často na Leonardových obrazech hlavním motivem a je líčen (podle Bontempiho) jako duchovní průvodce do nebe bez Ježíše. Zajímavé také je, že se zatím nenašel jediný Leonardův obraz, který by znázorňoval ukřižování Krista, což bylo v tehdejší době tradičním a oblíbeným tématem.

Je třeba ale poznamenat, že Jan Křtitel není důležitou postavou pouze v židovské tradici, je posledním prorokem starobylého gnostického náboženství Mandejců, kteří žijí v diaspoře po celém světě, ale jejich centrum bylo na Blízkém východě (Irán, Irák). Mandejci, Nazarejci, Sabejci bývají také ztotožňováni s esény-národem svitků od Mrtvého moře. Vztah Mandejců k postavě Ježíše Krista je trochu problematický. Mandejci věří, že Ježíš vylákal od Jana Křtitele tajné mandejské učení a přetvořil ho v křesťanství. Sebeoznačení Mandejců je odvozováno od aramejského "manda" – poznání,znalost. Mohla být tedy Caterina unesená a do otroctví uvržená Mandejka, která svému novorozenému synovi, místo rituálního mandejského prstenu "skandola" s vyobrazením lva, škorpióna, včely a hada, dala pouze jméno Leonardo?

Na orientální původ odkazuje také výzkum Leonardových otisků prstů. Vědci museli vyhodnotit dvě stovky fragmentů otisků a podařilo se jim nakonec zrekonstruovat kompletní otisk jeho levého ukazováčku.

"Není to tak, že by pro každý národ existovaly typické otisky prstů, ale mezi jednotlivými znaky lze najít určité vztahy. Ty, které jsme našli na tomto otisku, jsou charakteristické pro 60 procent populace Arabů, což naznačuje možnost, že byla Leonardova matka blízkovýchodního původu,"Luigi Capasso, antropolog

Vliv kultury Blízkého východu skrze dědictví matčiny národnosti na Leonarda jako umělce, matematika a filozofa uvádí také Alessandro Vezzosi, ředitel Museo Ideale Leonardo Da Vinci, který jako první předložil nové poznatky o původu Leonardovy matky.

Nejstarší záznamy o existenci Cateriny byly nalezeny v evidenci majetku místního šlechtice Sera Vanniho a po jeho smrti se objevuje její jméno v souvislosti s majetkem Leonardova otce Sera Piera. Prvních pět let žil Leonardo se svou matkou a jejím manželem (Caterina byla provdána za místního rolníka několik měsíců po narození Leonarda) v Anchianu, potom si ho jeho otec odvezl na svůj statek do vedlejšího města Vinci, kde začal Leonard chodit do školy. Catarina mezitím porodila další děti, dva roky po Leonardovi se Catarině narodila holčička Piera. Později měla další dvě dcery a jednoho syna, který zemřel v ranné dospělosti.

Není jisté, jestli se později Leonardo s matkou stýkal, ale informace o sourozencích měl, v jeho poznámkách je záznam o smrti jeho bratra. Podle prvního životopisce, Giorgia Vasariho, byla Catarina prý velice křehká a měla úsměv podobný tomu na obraze "Mony Lisy", také se o ní říkalo, že byla "dobré krve". Caterina si podle některých pramenů dokonce s Leonardem během svého života dopisovala. V roce 1493, po smrti svého manžela, se za ním ve svých šedesáti letech přestěhovala do Milána, kde v roce 1495 zemřela na tuberkulózu.

Proč by Leonardo maloval těhotnou Caterinu a jak?

Historikové soudí, že Leonardo začal malovat "Monu Lisu" v roce 1503 po svém návratu do Florencie. Pracoval současně na dalších dvou dílech: "Madona s dítětem" a "Svatý Jan Křtitel". O rok později (1504) dostal oznámení o smrti svého otce a musel se svými nevlastními sourozenci bojovat o dědictví. Bylo to velice složité zřejmě kvůli původu Cateriny a jejího podřadného společenského postavení. Dědické řízení muselo být pro Leonarda ponižující. Patrně vyslechl spoustu úředních prohlášení souvisejících s jeho statutem nemanželského dítěte, které porodila velice mladá, neprovdaná dívka, navíc otrokyně. Jistě pociťoval jako nespravedlivé, že tehdejší společnost viděla jeho matku jako druhořadého člověka. V té době bylo Leonardovi 52 let. Byl ve věku, kdy muži často rekapitulují svůj život (dnes tomu říkáme krize středního věku). Možná, že při práci na obrazu "Madona s dítětem", začal uvažovat o portrétu své matky a rozhodl se, že ji namaluje jinak než ostatní ženy, které kdy zvěčnil. Chtěl namalovat Caterinu jako světici (natruc společnosti, která ji nepovažovala ani za rovnoprávného člověka) s ještě nenarozeným dítětem – s ním samým. Toto křehké tajemství ale nesmělo být zřejmé na první ani na druhý pohled. Možná, že se Leonardo obával reakce církve na takový portrét (kromě jiného by riskoval i jeho zničení), nebo prostě jen chtěl vytvořit obraz, jehož tajemství by znal jen on sám.

Pokud se da Vinci rozhodl namalovat svoji matku jako těhotnou dívku, potřeboval s největší pravděpodobností nějaký model. Možná, že žena bohatého florentského kupce Lisa del Giocondo, nebo jiná modelka, byla podobná Caterine. Mohl také použít předlohu bez obličeje. Domnívám se, že hlavu pak dokreslil podle autoportrétu a stylizoval jako mladou ženu s typickým úsměvem, který tak dobře znal z dětství. Namaloval tedy tvář podle svých vlastních obličejových proporcí (možná i tím chtěl dostat do obrazu sám sebe) a podle vzpomínek na nejdůležitější ženu ve svém životě.

Další teorie, za kterou stojí italský historik a archivář Roberto Zapperi, tvrdí, že v Louvru jako "Mona Lisa" visí obraz, který si objednal Giuliano de Medici pro svého nemanželského syna Ippolita, kterému krátce po porodu zemřela matka. Portrét Lisy de Giocondo bylo podle něj úplně jiné dílo, které se zřejmě nedochovalo. Obraz Giulianovy nejoblíbenější milenky měl být pro malého Ippolita jedinou vzpomínkou na matku. Leonardo neznal podobu této ženy, maloval proto jakýsi ideální prototyp matky. I v tomto případě lze pochopit důvody, proč by na obraze mohla být Caterina, od které byl v dětství odloučen.


Caterina znamená neposkvrněná

Podívejme se teď blíže na slavný obraz "Mony Lisy". Je na něm mladá žena, prostě oděná, bez šperků, s jednoduchým účesem. Bez obočí (obočí bylo původně vykresleno, na kopii obrazu, který namaloval Leonardův učeň, jej můžeme vidět) se téměř podobá zobrazení svatých. Není bez zajímavosti, že jméno Caterina je původně řecké a znamená čistá, neposkvrněná.

 Z analýzy vrstev barvy pomocí laserových paprsků víme, že žena měla na původní malbě přes obličej tenký černý závoj, který v té době nosily těhotné ženy (nebo ženy po porodu) a těhotenský pásek, obojí bylo později přemalováno (možná se Leonardovi zdálo, že by to bylo moc nápadné). Ze stejné analýzy také víme, že původně byly vlasy bez průsvitného závoje, byly volně rozpuštěné jako vlasy mladé neprovdané dívky. Žena se opírá rukou o židli, druhá ruka je přes ni přeložena, pas postavy tak není vidět. Někteří badatelé označují tuto pozici pro portrétování jako nezvyklou, skryté těhotenství by mohlo být vysvětlením.

V pozadí obrazu je skalnatá krajina, uvádí se, že vypadá jako po nějaké katastrofě, přesto je typově velice podobná pozadím na jiných Leonardových obrazech. Jsou to obrazy s náboženskou tematikou, je na nich zobrazena Svatá země, tedy Blízký východ.


Šifra mistra Leonarda?

V nedávné době byla zveřejněna zpráva, že italský vědec Silvano Vincetti zkoumal obraz pod mikroskopem a zjistil, že v jednom oku "Mony Lisy" jsou napsána písmena LV a ve druhém CB nebo CE. U mostního oblouku v pozadí pak čísla 7 a 2.

LV by mohly být iniciály malíře (Leonardo da Vinci), C by mohla být Caterina a další písmeno E nebo B, město, ze kterého pocházela. Například to mohl být Bagdád (Caterina da Bagdad), který tehdy lehl popelem pod útokem mongolských hord a živořil pod jejich krutou nadvládou.

Právě takovou apokalypsu, zničenou zemi se skálami a rozbouřenými řekami, můžeme vidět v pozadí slavného obrazu. Most v dálce by mohl být jedním z Bagdádských mostů přes Tigris.

Čísla 7 a2 by ale nutně nemusela být čísla. Mohla by to být písmena "w" a "z"aramejské abecedy Dascyleion, která byla rozšířená v západní Asii, což by samo o sobě mohlo vypovídat něco o původu a národnosti Cateriny.

Každé písmeno těchto starých jazyků má ale svůj další význam. Je zajímavé, že v mandejštině, která přímo navazuje na aramejštinu w (Wa-Wailh) znamená "běda tomu kdo nenaslouchá jazyku světla" a z (Za -Ziwa) znamená živé světlo nebo jas, symbolizuje slunce nad obzorem. V hebrejštině, která také vychází z aramejštiny, je w (Vau) symbolem nejhlubších a nejzastřenějších tajemství, světla a spirituality. Z (Dzain) je znaménko demonstrační, abstraktní obraz pouta pojícího věci, symbol lomu světla. Mohli bychom se domýšlet, že v obraze je pomocí těchto písmen zakomponované tajemství, které má něco společného s živým světlem spojujícím například minulost a současnost?Pokus o nesmrtelnost?

Leonardo se od obrazu nemohl odpoutat, měl ho při sobě do své smrti. Prodal ho až na sklonku života samotnému francouzskému králi. Zřejmě věděl, že namaloval jedinečné dílo, které je nedostižné nejen pro svou technickou dokonalost, ale i pro tajemné mystérium, které z něj vyzařuje. Pro malíře samotného mohl obraz být i jistým zastavením času- jeho matka ho vlastně ještě stále nepřivedla na svět. Na obraze by tak měl Leonardo da Vinci na věky celý život před sebou. 

Svého učedníka nechal, aby namaloval kopii, hned po dokončení obrazu (možná, že kopie byla určena pro již dříve zmíněného malého chlapce, kterému mezi tím náhle zemřel i mocný otec). 

Leonardo Da Vinci možná zvěčnil svoji matku Caterinu v období, kdy on sám byl teprve v jejím lůně. No nebylo by to geniální? Co jiného také čekat od génia.

A možná, že Sigmund Freud něco podobného tušil, když napsal.

A ke slavné Moně Lise: "Její dobře známý okouzlující úsměv budí podezření, že skrývá tajemství lásky. Síla Leonardova umění vytváří postavy, v nichž blažené sepětí přirozenosti mužské s přirozeností ženskou je ukojením touhy chlapce okouzleného vlastní matkou."Zkrácené vyšlo v časopise "Fakta a svědectví" 2015/04Přečtěte si také: